Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v školskom kole GO kat. E, F, G

 • V online súťažnom školskom kole GO sa môže zúčastniť každý žiak príslušného ročníka k danej kategórii, ktorý o súťaž prejaví záujem a ktorého do súťaže škola zaregistrovala.
 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
 • Test na ŠK GO bude pre kategórie E, F, G sprístupnený 23. 11. 2022 v čase od 8:00 do 14:00. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Pred spustením testu bude mať súťažiaci k dispozícii možnosť vybrať si test v slovenskom alebo maďarskom jazyku.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 90 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 15:30. Pozor! V prípade úplnej zhody bodov u viacerých súťažiacich v písomnej časti súťaže bude rozhodujúcim kritériom konečného umiestnenia čas odoslania riešení testových úloh.
 • Test bude obsahovať len úlohy s uzavretými otázkami (úlohy s výberom jednej správnej odpovede, zoraďovanie pojmov/písmen, vytváranie správnych dvojíc pojmov, triedenie pojmov do skupín).
 • Za správnu odpoveď získajú súťažiaci 1 bod; za nesprávnu odpoveď 0 bodov, spolu maximálne 100 bodov.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže majú dovolené používať:
  - pravítko s ryskou, pravítko dlhé, uhlomer,
  - pero, ceruzka, guma, kružidlo,
  - kalkulačka,
  - nitka, priesvitný alebo pauzovací papier, milimetrový papier,
  - odporúčané atlasy, jazykový slovník
 • Počas súťaže žiaci nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží a stránky, na ktorej prebieha súťaž. V otázkach monotematickej a teoretickej časti NIE JE DOVOLENÉ používať atlasy. Vybrané otázky praktickej časti testu môžu súťažiaci riešiť s pomocou odporúčaných atlasov. Odporúčanie použiť atlas bude súčasťou zadania úlohy.
 • Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
Slovenská komisia Geografickej olympiády praje všetkým súťažiacim úspešné riešenie školského kola GO!
Začať súťažiť