Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v školskom kole OSJL 2021

 • V online súťažnom školskom kole OSJL sa môže zúčastniť každý žiak príslušného ročníka k danej kategórii, ktorý o súťaž prejaví záujem a ktorého do súťaže škola zaregistrovala.
 • Písomná časť súťaže – TEST

 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
 • Test na ŠK OSJL bude pre kategóriu C sprístupnený dňa 15. 10. 2021 a pre kategórie A a B 10. 12. 2021 rovnako v čase od 9:00 do 10:55. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 11:30. Pozor! V prípade úplnej zhody bodov u viacerých súťažiacich v písomnej časti súťaže môže byť rozhodujúcim kritériom konečného umiestnenia čas odoslania riešení testových úloh.
 • Test bude obsahovať iba úlohy s výberom odpovede zo 4 možností (majú vždy iba jednu správnu odpoveď).
 • Za správnu odpoveď získajú súťažiaci 1 bod; za nesprávnu odpoveď 0 bodov, spolu maximálne 25 bodov.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží, a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
Ďalšie časti súťaže - písomná časť – TVORBA/TRANSFORMÁCIA TEXTU a ústna časť súťaže – REČNÍCKY PREJAV bude, alebo nebude realizovaná podľa rozhodnutia školy. V prípade realizácie ďalších častí súťaže je samotná organizácia, výber tém ako aj hodnotenie súťažiacich plne v kompetencii školskej odbornej komisie. V tom prípade je potrebné tieto časti súťaže uskutočniť a administračne ukončiť elektronicky v platforme EduPage do 22. 10. 2021.
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry praje všetkým súťažiacim úspešné riešenie školského kola OSJL!
Začať súťažiť