Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre online odovzdávací test - Domáci experiment, Kvalifikácia IJSO, 2023/2024

  • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook) s pripojením na internet.
  • Pri registrácii v EduPage sa súťažiacemu vygeneroval jedinečný súťažný kód, ktorý súťažiaci zadá do políčka na www.onlineolympiady.sk.
  • Zadanie úloh domáceho kola bude sprístupnené dňa 27. 3. 2024. Po tomto termíne sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť, oboznámiť sa so zadaním úloh domáceho kola a s podmienkami odovzdávania riešení.
  • Riešenia úloh domáceho experimentu je potrebné odovzdať do 14.4.2024 do 22:00 .
  • Domáci experiment obsahuje 3 úlohy, pričom za každú môže súťažiaci získať 10 bodov, teda spolu 30 bodov.
  • Pri vypracovávaní riešenia experimentálnej úlohy je potrebné opísať postup pri riešení jednotlivých podúloh a výsledky zistení. Pri výpočtoch je dôležitý aj postup, nielen výsledky. Je potrebné zodpovedať všetky otázky, ktoré sa v texte k úlohám vyskytli. Pri riešení úloh je možné použiť internet. Súťažiaci by však mal pracovať nezávisle od iných súťažiacich.
  • Odporúčaný postup pri riešení je stiahnuť si odpoveďový hárok a odpovede vpisovať rovno vo worde, tiež do súboru vložiť fotografie nafotené počas experimentu a grafy v podobe obrázku. Dokument odporúčame odovzdať vo formáte pdf. Grafy je možné zostrojiť aj v Google Sheets, Excel alebo podobnom softvéri.
  • Druhou možnosťou je vytlačiť odpoveďový hárok a riešenia vpisovať rukou. V tomto prípade budú fotografie tvoriť samostatné súbory. Odporúčame vypracovaný odpoveďový hárok naskenovať/ čitateľne nafotiť a nahrať ho ako jeden pdf súbor (napr. povkladať obrázky do wordu a uložiť ako pdf).
Prajeme vám veľa úspechov!
Začať súťažiť